«Προκρούστιες» λογικές

apol«Έμειναν κάγκελο» χθες το βράδυ οι συνδικαλιστές της ΕΛΜΕ αφού διαβάζοντας το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη βουλή κατάλαβαν ότι τα  ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ κυριολεκτικά «κατακρεουργούνται» !

Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν μπορούσαν να υπάρξουν προσεγγίσεις σε μεγέθη, ούτε μπορούσαν να βγουν κάποια συμπεράσματα για το πόσοι τελικά μπαίνουν σε διαθεσιμότητα από το χώρο της εκπαίδευσης αφού υπάλληλοι με αυτές τις ειδικότητες υπάρχουν παντού.

Από την άλλη πλευρά στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί προσδιορίζεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή ότι στις 23/9 βγαίνουν σε διαθεσιμότητα ενώ άμεσα βγαίνουν σε διαθεσιμότητα οι σχολικοί φύλακες. Αυτά υπάρχουν μέσα στα 109 άρθρα του νομοσχεδίου, όπου προβλέπονται και άλλες διατάξεις ενώ εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το υπουργείο Παιδείας επέλεξε στην πρώτη αυτή φάση από ειδικότητες τεχνικού χαρακτήρα αν εξαιρέσουμε τις δύο ξενόγλωσσες ειδικότητες.

Η κατάθεση του νομοσχεδίου χθες το βράδυ και οι ανατροπές οι οποίες περιλαμβάνονται μέσα σ’ αυτό είναι αυτονόητο ότι καθορίζουν το κλίμα και την ένταση της αντιπαράθεσης ωστόσο όμως μέχρι χθες το βράδυ δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν τα ακριβή στοιχεία, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα. Ακόμη και αν ήταν αναμενόμενα τα στοιχεία εκείνο που ουσιαστικά προσδιόρισε το κλίμα στην εκπαίδευση είναι ο τρόπος με την κατάργηση των ειδικοτήτων δηλαδή που επέλεξε η κυβέρνηση για να προωθήσει οριζόντια την διαθεσιμότητα εισάγοντας συγχρόνως στο θέμα της αναδιαμόρφωσης του τεχνικού λυκείου.

Τι προβλέπει

Κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα μέτρα, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Το νομοσχέδιο αποτελείται από 109 άρθρα.

Με το νομοσχέδιο καταργούνται οι Σχολικοί Φύλακες, η δημοτική αστυνομία αλλά και κλάδοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι υπάλληλοι περνούν σε διαθεσιμότητα.

Υπάρχουν μόνο ορισμένες εξαιρέσεις κοινωνικού χαρακτήρα (ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος, γονιός ανάπηρου τέκνου, υπάλληλος που ο/η σύζυγος βγαίνει σε διαθεσιμότητα).

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται άρθρο με το οποίο καταργούνται άμεσα οι θέσεις Σχολικών Φυλάκων. Όπως αναφέρεται «από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα».

Το ίδιο ισχύει και με τους δημοτικούς αστυνομικούς με την διαφορά ότι για τον κλάδο αυτό θα συμβεί στις 23/9. «από την 23η.9.2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα».

Οι αρμοδιότητες περνούν στην ΕΛ.ΑΣ αλλά έσοδα που τυχόν προκύπτουν από αυτές τις αρμοδιότητες θα αποδίδονται στους ΟΤΑ.

Στο υπουργείο Παιδείας οι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται και το προσωπικό μπαίνει σε διαθεσιμότητα. Η σχετική λίστα με τους αριθμούς είχαν διαρρεύσει λίγο νωρίτερα μόνο που την τελευταία στιγμή προστέθηκαν οι ΠΕ Ιταλικών και ΠΕ Ισπανικών.

Στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταργούνται και οι οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδων ή ειδικοτήτων Οδηγών και Τεχνικού προσωπικού των υφιστάμενων Τμημάτων Κίνησης και Επισκευών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές από  τη δημοσίευση του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα (με τις παραπάνω εξαιρέσεις).

Διαθεσιμότητα

Η αποτίμηση των προσόντων γίνεται βάσει βαθμολογικής κλίμακας και αντικειμενικής μοριοδότησης και η επιλογή των υπαλλήλων με τα λιγότερα προσόντα που τίθενται σε διαθεσιμότητα προκύπτει κατά φθίνουσα σειρά από τον βαθμολογικό πίνακα. Για την αποτίμηση των προσόντων του υπαλλήλου και την κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα συνιστώνται από τον οικείο κατά περίπτωση Υπουργό Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Υπουργεία, και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η διαθεσιμότητα διαρκεί για 8 μήνες.

Κινητικότητα

Όπως αναφέρεται, «η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και β) η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού».

Η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτηση τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.

Στους Δήμους

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως στόχο την κατάρτιση από τους ΟΤΑ ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον ΟΤΑ, την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Παράλληλα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επιμέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

Προβλέπονται αυστηρές ποινές για όσους δεν ακολουθούν τις διαδικασίες καθώς όπως αναφέρεται «οι υπαίτιοι υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος».

Δημιουργείται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Με βάση το ΙΚΑ Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό α) την είσπραξη των ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλομένων ποσών την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, τη τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων, γ) τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο καθ΄ ύλη Υπουργείο, δ) το σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο.

Στο νομοσχέδιο περιγράφεται και ο μηχανισμός διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα εφαρμοστεί μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017. Προβλέπεται η διαδικασία διαβούλευσης και ποιοι θα μετέχουν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s