Μνημόνιο 3 : Κατώτατοι μισθοί – απολύσεις – τριετίες

Βάσει του πολυνομοσχεδίου ο κατώτατος μισθός  για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ορίζεται σε 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ. Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός  ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρώ.
Ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών θα προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών θα προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Το νομοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει πως οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας θα καθορίζουν εφεξής τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

Τριετίες

Ο κατά τα ανωτέρω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών θα προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών θα προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών.

Αποζημιώσεις για απολύσεις

Επίσης, οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπουν τη μείωση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου άνω των 12 μηνών, θέτοντας ως μέγιστο χρόνο προειδοποίησης τους 4 μήνες πριν τη λύση της σύμβασης προκειμένου ο εργοδότης να καταβάλλει το ήμισυ της προβλεπόμενης κατά το επόμενο εδάφιο αποζημίωσης απόλυσης. Οι χρόνοι προειδοποίησης διαμορφώνονται ως εξής:

-Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 12 «συμπληρωμένους» μήνες έως 2 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση 1 μήνα πριν την απόλυση.

– Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 2 έτη συμπληρωμένα έως πέντε 5 έτη, απαιτείται προειδοποίηση 2 μηνών πριν την απόλυση.

– Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών 3 μηνών πριν την απόλυση.

– Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση 4 μηνών πριν την απόλυση.

Το νομοσχέδιο επιφέρει και τις πολυσυζητημένες αλλαγές στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης προειδοποίησης η αποζημίωση απόλυσης διαμορφώνεται ως εξής:

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Ποσό αποζημίωσης
1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη 5 μηνών
10 έτη συμπλ. 6 μηνών
11 έτη συμπλ. 7 μηνών
12 έτη συμπλ. 8 μηνών
13 έτη συμπλ. 9 μηνών
14 έτη συμπλ. 10 μηνών
15 έτη συμπλ. 11 μηνών
16 έτη συμπλ. και άνω 12 μηνών

Για όσους έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη 17 έτη συμπληρωμένα και άνω, δικαιούνται επιπλέον αποζημίωσης η οποία αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και τους 12 μηνιαίους μισθούς. Η προβλεπόμενη επιπλέον αποζημίωση υπόκειται στο πλαφόν των 2.000 ευρώ ανά μήνα καθώς ο υπολογισμός της γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης με την προϋπόθεση όμως ότι δεν υπερβαίνουν το ως άνω ποσό. Ειδικότερα, για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των 17 ετών:

Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 1 μηνός αποζημίωση
Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 2 μηνών αποζημίωση
Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 3 μηνών αποζημίωση
Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 4 μηνών αποζημίωση
Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 5 μηνών αποζημίωση
Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 6 μηνών αποζημίωση
Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 7 μηνών αποζημίωση
Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 8 μηνών αποζημίωση
Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 9 μηνών αποζημίωση
Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 10 μηνών αποζημίωση
Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 11 μηνών αποζημίωση
Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω 12 μηνών αποζημίωση
Advertisements

Μνημόνιο 3 : Απολύσεις στο Δημόσιο

Την έξοδο από το Δημόσιο δείχνει η κυβέρνηση σε υπαλλήλους που έχουν καταδικασθεί ή διώκονται για σοβαρά ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα, ενώ την ίδια στιγμή προχωρεί σε παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού και της διαθεσιμότητας, η οποία μετά την παρέλευση ενός έτους μπορεί να οδηγήσει σε οριστική απόλυση.

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις ο θεσμός της διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης οργανικών θέσεων αναμορφώνεται και διευρύνεται όσον αφορά τις παρεχόμενες δυνατότητες, δεδομένου ότι το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, εκτός από τις προβλεπόμενες ήδη από το ισχύον δίκαιο περιπτώσεις εκούσιας μετάταξης, μπορεί επιπλέον να μετατάσσεται υποχρεωτικά ή να μεταφέρεται με ταυτόχρονη μεταβολή της υπηρεσιακής του σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή να μετακινείται πρόσκαιρα ή να υπάγεται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.

Η τυχόν μη συμμόρφωση του υπαλλήλου με την πράξη υποχρεωτικής μετάταξης ή υποχρεωτικής τοποθέτησής του για ορισμένο χρόνο ή υπαγωγής του σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης οδηγεί σε άμεση απόλυσή του.

Ένα έτος με τα 3/4 του μισθού

Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υπηρεσιακή σχέση των μόνιμων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας.

Αργία για τους επίορκους

Με το νομοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016» που κατατέθηκε στη Βουλή διευρύνονται οι περιπτώσεις που οι υπάλληλοι τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση απομάκρυνση όσων διώκονται ή τιμωρούνται για σοβαρά ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα. Οι διατάξεις για την αργία ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς πειθαρχικές διαδικασίες.

Ειδικότερα, τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:

– Ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης.

– Ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους.

– Ο υπάλληλος κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

– Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης.

– Ο υπάλληλος ο οποίος εκδήλωσε άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία, που εκδήλωσε αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, που παραβίασε την αρχή της αμεροληψίας, κ.α..

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προσφέρει τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα να επαναφέρουν στα καθήκοντά τους ή να μετακινούν εσωτερικά τους υπαλλήλους που επανέρχονται (εξαιρούνται οι ποινικώς διωκόμενοι και οι τιμωρηθέντες με την ποινή της οριστικής παύσης), ακόμη και πριν αρθούν οι τυπικοί λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή της αυτοδίκαιης αργίας, όταν κριθεί αιτιολογημένα ότι, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, δεν είναι εξ αντικειμένου αναγκαία η συνέχιση της παραμονής του υπαλλήλου εκτός υπηρεσίας.

Άμεσες απολύσεις

Με την εφαρμογή των νέων διατάξεων αναμένεται τουλάχιστον 2.000 υπάλληλοι είτε θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, είτε θα αποχωρήσουν από το Δημόσιο μέχρι το τέλος του 2012. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται εν μέρει η δέσμευση, η οποία προβλέφθηκε σε αντικατάσταση της ήδη νομοθετημένης υποχρέωσης για αποχώρηση 15.000 υπαλλήλων το 2012.

Πρώτα θύματα σύμφωνα με τις προβλέψεις οι ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού- Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που δεν έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται άμεσα!

Με το νομοσχέδιο παρατείνεται κατά ένα έτος, δηλαδή από 31 Δεκεμβρίου 2015 σε 31 Δεκεμβρίου 2016, η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις. Επίσης, προβλέπεται περαιτέρω μείωση στις εγκρίσεις των προσλήψεων του έκτακτου προσωπικού για τα έτη 2013 και 2014 καθώς και περιορισμός του αριθμού των θέσεων όλων των κατηγοριών μετακλητών υπαλλήλων.

Το μέτρο αναφέρεται σε υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού με μόνιμο χαρακτήρα και λαμβάνει ειδική πρόνοια, ώστε οι υπηρεσιακές μεταβολές που επιχειρούνται να μην αντίκεινται σε δεσμεύσεις που απορρέουν από ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές ρυθμίσεις, σχετικές με τον περιορισμό των προσλήψεων.

Μνημόνιο 3 : Ειδικά μισθολόγια

Δραματικές αλλαγές στο μισθολογικό καθεστώς δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια φέρνει το νομοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016» που κατατέθηκε στη Βουλή και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Με το νομοσχέδιο επέρχονται μεγάλες μειώσεις στους βασικούς μισθούς όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών, των Μονίμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Μελών Δ.Ε.Π.των Α.Ε.Ι.και Ε.Π.των Τ.Ε.Ι., των Διπλωματικών υπαλλήλων των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας κ.α..

Το σχέδιο νόμου προβλέπει για τα ειδικά μισθολόγια αναδρομικές περικοπές στους βασικούς μισθούς από την 1η Αυγούστου 2012. Ο μηνιαίος βασικός μισθός αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μισθών των εν λόγω υπαλλήλων.

Ειδικότερα:

– Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.) και της Γενικής Επιτροπείας αυτών, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Πρωτοδίκη ο οποίος ορίζεται πλέον στα 1.778 ευρώ, από 2.067,00 ευρώ (μείωση 289 ευρώ).

– Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος ορίζεται πλέον στα 1.778 ευρώ, από 2.067,00 ευρώ (μείωση 289 ευρώ).

– Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων, ο οποίος ορίζεται πλέον στα 720 ευρώ από 899 ευρώ (μείωση179 ευρώ).

– Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται στα παρακάτω ποσά: Συντονιστής Διευθυντής 1.665 ευρώ, από 2.055,00 ευρώ (μείωση 390 ευρώ), Διευθυντής 1.580 ευρώ από 2.054,00 ευρώ (μείωση 474 ευρώ), Επιμελητής Α’ από 1.759,00 ευρώ 1.513 ευρώ (περικοπή 246 ευρώ), Επιμελητής Β’ στα 1.321 ευρώ από 1.468,00 ευρώ (μείωση 147) και ειδικευόμενος στα 1.007 ευρώ από 1.027,00 (μείωση 20 ευρώ).

– Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του υπουργείου Δικαιοσύνης καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού Ιατροδικαστή Δ’ Τάξεως, ο οποίος ορίζεται πλέον στα 1.023 ευρώ από 1.087,00 ευρώ (μείωση 64 ευρώ).

– Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων με πλήρη απασχόληση, των Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Λέκτορα, ο οποίος ορίζεται πλέον στα 1.065 ευρώ από 1.094 ευρώ (μείωση 29 ευρώ)

– Ο βασικός μηνιαίος μισθός των ερευνητών που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό της βαθμίδας του Ερευνητή Δ’, ο οποίος ορίζεται πλέον 945 στα ευρώ από 1.046,00 ευρώ (μείωση 101 ευρώ).

– Ο βασικός μηνιαίος μισθός των τακτικών καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) ορίζεται πλέον σε 1.410 ευρώ από 1.466,00 ευρώ (μείωση 56 ευρώ).

– Ο βασικός μηνιαίος μισθός των συμβούλων και των παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Παρέδρου με θητεία, ο οποίος ορίζεται πλέον στα 1.065 ευρώ από 1.129,00 ευρώ (περικοπή 64 ευρώ).

– Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου, ο οποίος ορίζεται πλέον στα 1.037 ευρώ από 1.106,00 ευρώ (μείωση 69 ευρώ).

– Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος ορίζεται πλέον στα 878 ευρώ από 1.117,00 ευρώ (περικοπή 239 ευρώ).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, λόγω της εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπουν την περικοπή των αποδοχών των αμειβόμενων με ειδικά μισθολόγια θα καθορισθεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Μνημόνιο 3 : Αύξηση ορίου συνταξιοδότησης

Την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εφεξής προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για το Μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε χθες Βουλή.

Με τις νέες διατάξεις επέρχονται μεταβολές ως προς τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας για τη λήψη σύνταξης από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του ΟΓΑ (εξαιρείται το ΝΑΤ).

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τη συνταξιοδότηση από 1η Ιανουαρίου 2013 εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπονται από 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, όπως διαμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010. Ταυτόχρονα προστίθενται στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δύο επιπλέον έτη.

Η ανωτέρω προβλεπόμενη αύξηση του ορίου ηλικίας κατά δύο έτη, αφορά και όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 με προϋποθέσεις που δεν είχαν μεταβληθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, χωρίς να θίγονται από τις μεταβολές που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με την παρούσα ρύθμιση από 1η Ιανουαρίου 2013 και εφεξής.

Για παράδειγμα ασφαλισμένη μητέρα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που συμπληρώνει 5.500 ημέρες ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εφεξής, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί εντός του έτους αυτού θα πρέπει να συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας της για πλήρη σύνταξη και το 62ο για μειωμένη σύνταξη.

Για παράδειγμα, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης, από 1η Ιανουαρίου 2013 και εφεξής θα απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Από την ως άνω κατά περίπτωση αύξηση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης ή και του ορίου ηλικίας εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρες όπως και οι χήροι πατέρες παιδιών ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία και οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4024/2011.

Για παράδειγμα ασφαλισμένος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που συμπληρώνει 10.500 ημέρες ασφάλισης εντός του 2012, θεωρείται ότι έχει κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, και θα συνταξιοδοτηθεί και μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 με τη συμπλήρωση 11.100 ημερών ασφάλισης και ηλικία 59 ετών. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση του ανωτέρω μετά την 11η Ιανουαρίου 2013 η συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης.

l( ne�� (P� e> Ιανουαρίου 2013 τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας προς τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων – τομέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ και του ΝΑΤ.

Επίσης, ορίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2014, για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους γήρατος και θανάτου θα απαιτείται η συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας, έναντι του 60ού σήμερα.

Τέλος, με το νομοσχέδιο θεσπίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις άγαμες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται στα 720 ευρώ μηνιαίως.

Μνημόνιο 3 : Το μαχαίρι στις συντάξεις

Μειώσεις στις χορηγούμενες συντάξεις, κατάργηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας και αλλαγές στο ΕΚΑΣ φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου και με στόχο την εξοικονόμηση 4,6 δισ. ευρώ επέρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 μειώσεις στις ήδη χορηγούμενες συντάξεις καθώς και σε όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο.

Οι μειώσεις αφορούν όλες ανεξαίρετα τις συντάξεις (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος – αναπηρίας – θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή, δηλαδή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το ΜΤΠΥ και από κάθε άλλη πηγή.

Η μείωση γίνεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων ή κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ κατά μήνα. Η μείωση βαίνει αυξανόμενη, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης ή των συντάξεων, προκειμένου τα βάρη να κατανέμονται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των συνταξιούχων ως εξής:

– Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 1.000,01 έως 1.500,00 ευρώ η μείωση ανέρχεται σε 5%.

– Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 1.500,01 έως 2.000,00 ευρώ η μείωση ανέρχεται σε 10%.

– Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 2.000,01 έως 3.000,00 ευρώ η μείωση ανέρχεται σε 15%.

– Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 3.000,01 έως 4.000,00 η μείωση ανέρχεται σε 20%.

– Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 4.000,01 και άνω η μείωση ανέρχεται σε 25%.

Το κατά περίπτωση κατώτατο ποσό μετά τις ανωτέρω μειώσεις, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.000,01 ευρώ, 1.425,01 ευρώ, 1.800,01 ευρώ, 2.550,01 ευρώ και των 3.200,01 ευρώ αντιστοίχως.

Με το νομοσχέδιο καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας προς τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων – τομέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ και του ΝΑΤ.

Επίσης, ορίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2014, για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους γήρατος και θανάτου θα απαιτείται η συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας, έναντι του 60ού σήμερα.

Τέλος, με το νομοσχέδιο θεσπίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις άγαμες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται στα 720 ευρώ μηνιαίως.

Μνημόνιο 3 : Το τέλος του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος.

Το να  επαναλαμβάνω ότι αυτού του τύπου οι οικονομικές συνταγές είναι εκ των πραγμάτων ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ, νομίζω ότι γίνεται κουραστικό.

Και αν κάποιος θα μπορούσε να δικαιολογήσει την πρώτη φορά όσους μπαίνανε σε αυτή τη διαδικασία ( λέω θα μπορούσε), ότι τάχατε δεν ήξεραν , ότι τάχατε κάνανε λάθος, η επιμονή στη συνέχιση του λάθους οδηγεί σε άλλες σκέψεις.

Οι δραματικές αλλαγές στη ζωή όλων μας, η πλήρης ανατροπή οτιδήποτε είχε σχέση με εργασιακά και ασφαλιστικά «δικαιώματα», οι νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και η πλήρης ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις επί δικαίων και αδίκων, δημιουργούν την απαραίτητη βάση για τη μετατροπή της Ελλάδας σε μία χώρα, που ναι μεν θα ανήκει στην Ε.Ε., ναι μεν θα ανήκει στη ζώνη του ευρώ αλλά θα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά μιας χώρας της Αφρικής.

Τα διλλήματα, οι απειλές και η διάχυση του φόβου προς τους πολίτες, προκειμένου να πειστούν – όχι τόσο αυτοί, αλλά – οι εκπρόσωποι τους στο Κοινοβούλιο, είναι δομημένα ακριβώς στη βάση των προηγούμενων διλλημάτων, που κατά κόρον τέθηκαν στις προηγούμενες περιπτώσεις:

Μέτρα ή χάος. Δραχμή ή ευρώ. Καταστροφή ή υποταγή.

Με αυτά το υπάρχον πολιτικό σύστημα και οι εκπρόσωποι του παίζουν τα ρέστα τους.

Μπλοφάρουν σε ένα παιχνίδι στο οποίο ούτε «καλά χαρτιά» έχουν, ούτε και τα δύναμη για να κοιτάξουν στα μάτια το λαό.

Αυτή τη φορά με ιδιαίτερη ένταση χρησιμοποίησαν το επιχείρημα ότι θα είναι «τα τελευταία σκληρά μέτρα». Το είπανε σε όλους τους τόνους.

Γνωρίζουν όμως ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει. Θα κληθούν πολύ γρήγορα, μέσα στο Φεβρουάριο, να πάρουν και νέα μέτρα. Να σαρώσουν ακόμη περισσότερο ότι υπάρχει από μισθούς. Γιατί κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι η ύφεση , που ενδυναμώνεται και τροφοδοτείται από τα υφεσιακού χαρακτήρα μέτρα θα παραμείνει στο 4,5 %, ούτε βέβαια ότι το 2014 θα υπάρξει θετικό πρόσημο ανάπτυξης, σε μια οικονομία και σε μια κοινωνία πλήρως διαλυμένες και αδύναμες να αντιδράσουν.

Στην ουσία με αυτά τα μέτρα οριστικοποιείται η πορεία «βαλκανοποίησης» της χώρας, που αν δεν ανατραπεί, θα οδηγήσει πολύ πιο σύντομα από όσο κάποιοι υπολογίζουν στην προσαρμογή μισθών και συντάξεων με αυτές των υπολοίπων Βαλκανικών χωρών.

Αυτή η γρήγορη διάψευση της προσδοκίας των «τελευταίων μέτρων» και η εκτίναξη της πολιτικής αναξιοπιστίας είναι σίγουρο ότι θα συνοδευτεί από σεισμικές αλλαγές στο υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Η προπαγάνδα του φόβου δύσκολα θα μπορέσει να εξηγήσει τις νέες «αναγκαιότητες» και θα θέσει επί τάπητος το πραγματικό δίλημμα που δεν είναι μέτρα ή χάος, αλλά μέτρα ή σωτηρία.

Ζούμε τις στιγμές της επίσημης έναρξης της πορείας αφρικανοποίησης της χώρας αλλά και τις τελευταίες στιγμές ενός απαξιωμένου, συμβιβασμένου, εχθρικού προς τον πολίτη και αναποτελεσματικού πολιτικού συστήματος.

 

Και για να μην ξεχνιόμαστε:

Ένα περίπου χρόνο πριν, στις 21 Οκτωβρίου του 2011, ο τότε αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και σημερινός Πρωθυπουργός με άρθρο του στη Γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung ( FAZ ), υποστήριζε την αντίθεση του στο τότε μνημόνιο, υποστηρίζοντας ανάμεσα στα άλλα τα εξής:

«- Δεν μπορείς να επιβάλλεις μαζικές αυξήσεις φόρων σε μια οικονομία που ήδη βυθίζεται στην ύφεση.

– Αν το κάνεις, δεν βελτιώνεις την ανταγωνιστικότητα.

– Δεν μπορείς να ιδιωτικοποιείς τη στιγμή που πέφτει κατακόρυφα το χρηματιστήριο. Η χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων κρατικών επιχειρήσεων έχει πέσει κατά 50% μόνο το τελευταίο τρίμηνο!

– Δεν μπορείς να προχωρείς σε αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας, τη στιγμή που η κυβέρνηση επιβάλει νέους φόρους κάθε δύο μήνες, αδυνατεί να τους εισπράξει και κατόπιν επιβάλει νέους επιπλέον των παλαιών.»

Και ακόμη:

«Το μόνο που ζητάμε είναι μια πολιτική που να επιτυγχάνει το σκοπό της, που θα δώσει στην Ελλάδα μια πραγματική ευκαιρία να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος.

Ζητάμε μια πολιτική που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις δημοσιονομικές υπερβάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει την ύφεση.

Ζητάμε μια πολιτική που θα μας επιτρέψει να ιδιωτικοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία και να μειώσουμε άμεσα ένα μέρος του χρέους μας.

Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει χωρίς ταχεία ανάκαμψη.

Ζητάμε μια πολιτική που θα επιτρέψει στην Ελληνική οικονομία να λειτουργήσει και στην Ελληνική κοινωνία να παραμείνει ενωμένη στη δύσκολη αυτή περίοδο.

Κανένα σχέδιο όμως δεν θα το πετύχει αυτό, αν οι άνθρωποι δε βλέπουν κάποιο «φως στην άκρη του τούνελ».

 

Θυμηθείτε τη συνέντευξη διαβάζοντας τη ολόκληρη ΕΔΩ!

Αλλάξανε οι ρόλοι και ντύθηκε αλλιώς!

Για πόσο ακόμη;

 

Ψεύτες : Προχωράνε σε απολύσεις εργαζομένων Αορίστου χρόνου!

Παρά τις προσπάθειες να πείσουν την κοινή γνώμη ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις, το μνημόνιο τους διαψεύδει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σελίδες 506-507, στις διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, χιλιάδες εργαζόμενοι, κυρίως νέοι άνθρωποι, οδηγούνται στην διαθεσιμότητα και αμέσως μετά στην ΑΠΟΛΥΣΗ.

Προβλέπεται:

«Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι οργανικές θέσεις οι οποίες απαριθμούνται στη συνέχεια κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:

Οι θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού- Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής , σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής….

Οι υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του παρόντος…»

Αν ισχύσει και αν ψηφιστεί το συγκεκριμένο, μιλάμε για χιλιάδες απολύσεις σε ολόκληρη τη χώρα!