Τι προβλέπεται για την εργασιακή εφεδρεία

Το προεδρικό διάταγμα, για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, απέστειλε χθες το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την παράκληση εξέτασής του κατά προτεραιότητα, ως επείγον.

Το Προεδρικό Διάταγμα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την αξιολόγηση, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, του προσωπικού που τυχόν χαρακτηριστεί ως πλεονάζον από τις διοικήσεις των ΝΠΙΔ, που εμπίπτουν στο πεδίο του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005 και την κατάταξή του σε πίνακες κατά κατηγορία και ειδικότητα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά, σύμφωνα με το νόμο, σε θέσεις τακτικού προσωπικού σε φορείς του δημοσίου τομέα ή επιλογή τους για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης, με αδιάβλητο και απολύτως διαφανή τρόπο, κατά σειρά προτεραιότητας των πινάκων.

Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, οι φορείς, εφόσον χαρακτηρίσουν προσωπικό ως πλεονάζον, συντάσσουν και αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ πίνακα πλεονάζοντος προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, καθώς και τα στοιχεία υπηρεσιακών μεταβολών. Επιπλέον, προσκομίζονται στο ΑΣΕΠ από τους ενδιαφερόμενους τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και τις ιδιότητες που επικαλούνται (όπως τίτλους σπουδών).

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ΑΣΕΠ κατατάσσει το πλεονάζον προσωπικό και συντάσσει ανά φορέα πίνακα κατάταξης κατά κατηγορία και ειδικότητα. Η κατάταξη γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα τυπικά προσόντα, την εμπειρία, τον χρόνο εργασίας στον φορέα, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες), ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα άτομα με αναπηρία, τους έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια παιδιών με αναπηρία, καθώς και για τους συζύγους που έχουν χαρακτηριστεί και οι δύο ως πλεονάζοντες.

Στη συνέχεια, το ΑΣΕΠ ενοποιεί τους πίνακες των φορέων δύο φορές το χρόνο. Εξαιρετικά, για το πρώτο έτος η ενοποίηση γίνεται κάθε τρίμηνο. Από τον ενοποιημένο πίνακα και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, με βάση τη σειρά κατάταξης θα γίνεται η μεταφορά του προσωπικού σε θέση τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, καθώς και σε θέσεις εποχιακού προσωπικού έως ποσοστό 30% των θέσεων που προκηρύσσονται. Για την επιλογή σε θέση μερικής απασχόλησης οι κατατασσόμενοι στον πίνακα έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

Σπουδές, προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που προσδιορίζεται ως πλεονάζον, εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα, που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το ΑΣΕΠ.

Το πλεονάζον προσωπικό των κατηγοριών πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των αντικειμενικών κριτηρίων.

Στα αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπονται στο ΠΔ είναι οι τίτλοι σπουδών, οι ειδικές γνώσεις, μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπως το διδακτορικό, ο μεταπτυχιακός τίτλος, ενώ και για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπολογίζεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασία κειμένων, υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας.

Για την προϋπηρεσία και την εμπειρία μετρά ο χρόνος στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος, ενώ σημαντικό στοιχείο θα είναι και η ηλικία του εργαζόμενου (για ηλικία από 21 έως 60 ετών). Ειδική μέριμνα υπάρχει και για την οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου και ειδικά για αυτούς που έχουν παιδιά, ανήκουν στις κατηγορίες τριτέκνων και πολυτέκνων (το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).

Το πλεονάζον προσωπικό κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η προϋπηρεσία στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος, η εμπειρία, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση (ως παραπάνω).

Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται του λοιπού πλεονάζοντος προσωπικού όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών, ανεξαρτήτως της συνολικής βαθμολογίας τους, κατά σειρά προτεραιότητας, τα άτομα με αναπηρία 50% και άνω, οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% και ο ένας εκ των δύο συζύγων εφόσον και οι δύο χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό.

Για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού ο διάδοχος ή ο υφιστάμενος φορέας (όταν δεν υφίσταται διάδοχος), αποστέλλει στο ΑΣΕΠ πίνακα του προσωπικού που προσδιορίστηκε ως πλεονάζον, αμέσως μετά από τον προσδιορισμό του, και όχι πέραν του ενός μηνός. Ο πίνακας περιλαμβάνει το εν λόγω προσωπικό κατά αλφαβητική σειρά, με αναφορά απαραιτήτως του ονοματεπώνυμου, του πατρώνυμου, των στοιχείων ταυτότητας, της ημερομηνίας πρόσληψης στο φορέα και του κλάδου-ειδικότητας αυτού.

Ο πίνακας συνοδεύεται από έντυπο με τις υπηρεσιακές μεταβολές, τα προσόντα και τις ιδιότητες εκάστου εκ των αναγραφομένων στον πίνακα υπαλλήλου. Ο πίνακας καθώς και το σχετικό έντυπο κοινοποιούνται από τον οικείο φορέα ταυτοχρόνως στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά υποχρεωτικώς.

Σημειώνεται, ότι ο ενδιαφερόμενος που είτε δεν υποβάλλει την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, είτε την υποβάλλει εκπρόθεσμα, εντάσσεται στον πίνακα της ειδικότητάς του χωρίς μόρια και δεν δύναται να συμμετέχει σε καμία διαδικασία διάθεσης ή απασχόλησης.

Ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται στην κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας με την οποία χαρακτηρίστηκε ως πλεονάζον προσωπικό. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει τα τυπικά

προσόντα για την κατάταξή του στη συγκεκριμένη ειδικότητα, κατατάσσεται σε πίνακα της ίδιας κατηγορίας και σε ειδικότητα των τυπικών του προσόντων.

Διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ

Το Μάρτιο και Σεπτέμβριο εκάστου έτους το ΑΣΕΠ προβαίνει σε ενοποίηση των οριστικοποιημένων πινάκων των φορέων ανά κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα, ενώ, πριν τη δημοσίευση του ενοποιημένου πίνακα κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού το Μάρτιο, εκδίδει πρόσκληση επικαιροποίησης των προσόντων ή και ιδιοτήτων των εγγεγραμμένων στους οικείους πίνακες κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού.

Σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού, το ΑΣΕΠ, μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης κατανομής του ποσοστού 10% των ετήσιων προσλήψεων του πλεονάζοντος προσωπικού ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο-ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, εκδίδει μία φορά το έτος προκήρυξη για μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Κριτήρια Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού

Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με κοινές υπουργικές αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο υπουργού και των άλλων συναρμόδιων υπουργών. Η ολοκλήρωση της μεταφοράς συνεπάγεται τη διαγραφή του ενδιαφερόμενου από τον ανωτέρω πίνακα.

Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού για απασχόληση ορισμένου χρόνου, οι θέσεις που αναλογούν στο ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προ- κηρύσσονται για την απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα, καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού.

Η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού είναι η ακόλουθη:

Ο οικείος φορέας αποστέλλει στο ΑΣΕΠ ανακοίνωση στην οποία περιλαμβάνονται:

α) Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προς πρόσληψη προσωπικού

β) Τα απαιτούμενα προσόντα

γ) Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων

δ) Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις

ε)Ο υπολογισμός του ποσοστού τριάντα τοις εκατό(30%) επί του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων και η κατανομή αυτού μεταξύ των κλάδων-ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις του ποσοστού 30% από το προσωπικό της κατηγορίας αυτής, θα καλυφθούν από τους λοιπούς υποψηφίους, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους τις θέσεις αυτές και κατέχουν τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα. Για την επιλογή προσωπικού μερικής απασχόλησης, το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, εφόσον υποβάλλει αίτηση, προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων μερικής απασχόλησης. Σημειώνεται, ότι η παραμονή στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, το οποίο απασχολείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος ΠΔ, δεν διαγράφεται από τον ανωτέρω πίνακα, ο δε χρόνος απασχόλησης δεν προσμετράται ως χρόνος παραμονής σ’ αυτόν.

Απομακρύνονται οι ΟΤΑ από την εφεδρεία

Το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν αφορά με κανένα τρόπο τους ΟΤΑ, ούτε τις δημοτικές επιχειρήσεις, κατέστησε σαφές ακόμη μία φορά ο υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, στο υπουργείο.

Το θέμα της συνέντευξης αφορούσε το πρόγραμμα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων Δήμων, το οποίο εφαρμόζεται και τυπικά από σήμερα, με την έκδοση της υπουργικής απόφασης στην οποία περιλαμβάνονται και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που καθιστούν το πρόγραμμα περισσότερο ευέλικτο.

Οι Δήμοι στο εξής, δηλαδή από 1- 1-2012, θα πρέπει να έχουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ώστε να μην επιβαρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα του κράτους. Και μάλιστα οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι πραγματικοί και όχι πλασματικοί, όπως συχνά γίνονταν έως σήμερα, αφού οι Δήμοι ενέγραφαν στα έσοδά τους και δάνεια που είχαν απλώς ζητήσει από Τράπεζες, αλλά που δεν είχαν εγκριθεί έως τότε ή δεν εγκρίθηκαν ποτέ.

Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός θα είναι η προϋπόθεση για να μπορεί ένας Δήμος να λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με την έγκριση από την Επιτροπή Ελέγχου που συστάθηκε με απόφαση του υπουργού για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Μια δεύτερη ρύθμιση αφορά τη δυνατότητα διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων χρεών των Δήμων προς ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν να εγγράψουν εντός του 2012 μόνο το μέρος της οφειλής που έχει διακανονιστεί και όχι το σύνολό της.

Η τρίτη ρύθμιση αφορά στην τμηματική αποπληρωμή των οφειλών των Δήμων.

Το πρόγραμμα εξυγίανσης έχει δύο εκδοχές: η πρώτη είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για δήμους που έχουν σοβαρά προβλήματα, ενώ ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο ο υπουργός χαρακτήρισε “ελαφρύ”, θα περιλαμβάνει τους δήμους με μικρά οικονομικά προβλήματα, που ρυθμίζονται με τη χορήγηση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΚΔ). Στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, οι Δήμοι που βρίσκονται στο “κόκκινο” θα πρέπει να προχωρήσουν και σε άλλα μέτρα όπως απαγόρευση προσλήψεων, μετατάξεις και περικοπές δαπανών.

Οι Δήμοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα (το μεγάλο και το ελαφρύ) υπολογίζονται περίπου σε 70, ενώ στο “κόκκινο” υπολογίζονται πως είναι μόνο 15.

Η υπαγωγή των Δήμων στο πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική, παρά μόνο στους Δήμους που δεν έχουν πραγματικά ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.

Οι μετατάξεις θα είναι υποχρεωτικές στους Δήμους που δεν έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και έχουν μπει στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Ωστόσο, μετατάξεις μπορούν να γίνουν και σε Δήμους που δεν έχουν οικονομικά προβλήματα, αλλά έχουν πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτει από τις οργανικές θέσεις των υπηρεσιών. Οι όποιες μετατάξεις θα γίνουν μεταξύ όμορων Δήμων ή στα όρια των παλαιών νομών.

Όπως δήλωσε ο κ. Καστανίδης o χρόνος εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης των Δήμων θα αφορά μία δημοτική ή περιφερειακή περίοδο, δηλαδή πέντε χρόνια.

Οταν η γλώσσα του σώματος τα λέει …όλα!

Μας είχε διαφύγει βέβαια να προσέξουμε λίγο παραπάνω την σημειολογία από την πλευρά του Βαγγέλη Βενιζέλου καθώς ανακοίνωνε τα άμεσα μέτρα από την Θεσσαλονίκη.

Μας είχε διαφύγει γιατί η γλώσσα του σώματος είναι κάτι που σου’ ρχεται τελευταίο στο μυαλό. Όταν ήρθαν όμως οι λογαριασμοί, ήρθε δηλαδή η λυπητερή στο τέλος, τότε τα θυμάσαι όλα. Θυμάσαι και τα παιχνίδια του φωτογραφικού φακού.

Ο άνθρωπος σε τίποτα δεν κρύφτηκε. Μας τα είπε όλα με νόημα. Συγχρόνως μας έδειξε και τι ακριβώς περιμένει από εμάς.